شهروند خبر نگار ما از ابادان گزارش میدهد !

وضعیت بد کوی ولیعصر ردیف ۱۰۵۲

شهروند خبر نگار ما از ابادان گزارش میدهد !
شهروند خبر نگار ما از ابادان گزارش میدهد !
شهروند خبر نگار ما از ابادان گزارش میدهد !
شهروند خبر نگار ما از ابادان گزارش میدهد !

به گفته ساکنین اصلا حس نمیکنند شهرداری وجود دارد !