شهروند خبر نگار ما از شهر اولین ها گزارش میدهد !

*اینجا مسجد سلیمان نبش ساختمان گروه خون نبش روبروی بانک ملی مرکزی ۳شب ۳روز آب فاضلاب از ساختمان ارژانس ۱۱۵بطرف بانک ملی میاد

شهروند خبر نگار ما  از شهر اولین ها گزارش میدهد !
شهروند خبر نگار ما  از شهر اولین ها گزارش میدهد !