هيچگاه در پرونده موسوم به کارکنان شهرداری متهم نبوده ام و کیفرخواستی برایم صادر نشده است

اهواز خبر ۱۴ ؛ارسلان شهني مديركل اقتصادي استانداري

هيچگاه در پرونده موسوم به کارکنان شهرداری متهم نبوده ام و کیفرخواستی برایم صادر نشده است

 

اينجانب هيچگاه متهم  پرونده موسوم به تخلفات مديرا ن شهرداري چه در دوره شورای سوم و چه در دوره شورای چهارم  نبوده ام .اکنون هم مطابق پیگیری صورت گرفته ،بهیچ وجه نامی از اینجانب در میان متهمین و افرادی که برای آنان کیفرخواست صادر شده است وجود ندارد. بنابراین ذکر نام اینجانب (آنهم بعنوان اولین نفر!) در لیست منتشر شده در فضای مجازی کاملا کذب و‌دروغين بوده که آنرا به سهم خودم مورد پیگیری قضایی قرار خواهم داد.