تگ: شهر اولین ها

مشکلات و معضلات

مسجدسلیمان؛ کنار سد اما محروم از آب، جیره‌بندی آب در شهر...

اهواز خبر۱۴؛ شهر اولین‌ها یعنی مسجدسلیمان طی یک ماه گذشته شاهد بی آبی بوده و برای مردمی در همسایگی دو سد «مسجدسلیمان» و «شهید عباسپور»...